Allmänna villkor för tjänsten

För att Moridge® ska kunna leverera den erbjudna tjänsten finns vissa förutsättningar som du som kund måste leva upp till.

Beställaren ansvarar för att fordonet är på plats och att nycklar m.m. för att framföra fordonet finns tillgängligt på avtalat datum och tid som angetts enligt leverantörens bokningsrutiner.

Beställaren ansvarar för att fordonet är i lagligt skick för att framföras på allmän väg och att fordonet är trafikförsäkrat samt vagnskadeförsäkrat.

Uppfylls inte ovanstående villkor så har leverantören rätt att få full ersättning för tjänsten trots att den inte utförts.

Leverantören ansvarar för att fordonet framförs enligt trafiklagar. Vid händelse av skador på fordonet så bekostar leverantören kostnader för försäkringens självrisk och hyrbil om det ingår i beställarens försäkring för fordonet.

Detta avtal gäller fr.o.m. första leveranstillfälle och tre (3) månader framåt. Sägs inte avtalet upp senast tre (3) månader före avtalstidens slut, löper avtalet tillsvidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägan skall ske skriftligen till Leverantören av behörig firmatecknare.

Ersättning skall erläggas kvartalsvis i förskott. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt i förekommande fall ersättning för betalningspåminnelser och övriga inkassokostnader enligt inkassolagen.

Leverentören förbehåller sig rätten att årligen justera avtalspriset i enlighet med SCBs riktlinjer för Konsumentprisindex (KPI).

Leverantören förbehåller sig rätten att samla in och, på digital väg, lagra sådan information om uppdragsgivaren, dess fordon och förare som krävs för att leverera de beställda tjänsterna samt upprätthålla avtal och nödvändig kommunikation med berörda parter.

De erbjudna tjänsterna kan endast levereras till de orter som finns nämnda på moridge.com.

Vanliga frågor

Beställ nu – här hittar du våra tjänster

** Priset är exklusive moms och gäller endast för företagsägda fordon och vid direktköp via Moridge® webbplats.